Foretakets filosofi

Modell for foretaksgruppen fischerRask utvikling på nesten alle områder innenfor teknologi, fragmentasjon av den sosiale struktur, og sist men ikke minst, det velkjente fenomen - økonomisk globalisering, dette er de mest fremtredende ord for vår tidsalder. Et firma som vårt, som er stolte av dets fremstående posisjon i de varierende aktiviteter verden over, kan ikke unngå prosessen av forandringer. Heller ta aktiv del i å forme forandringene og lede vei. Samtidig være parat og villig til å ta imot dem.

Vi har akseptert denne ledende rolle. 

Vi har forbedret prosedyrene og prosessene i alle våre avdelinger, i alle våre aktiviteter og i alle land hvor vi er representert, med utsikt om å bli en enda bedre virksomhet. 

Vår visjon, som reflekterer våre verdier, er basis for dette. Hvis vi skal ha suksess med forandringer, skal vi ha klare mål, så vi vet hva vi gjør, og tydelige verdier, så vi vet hvorfor vi gjør det.  Vår visjon og prinsippene den innholder vil hjelpe oss med å holde oss på stien. Dette er en beslutning som vi tar med i vårt arbeid og i vår strategiske utvikling.

Mahatma Gandhi sa, "Du må være den forandringen, du ønsker å se i verden" Dette er en utfordring for oss alle. Vår visjon er grunnlaget og rettferdiggjørelsen for alt vi gjør. 

Klaus Fischer

Foretaksgruppen fischer


Foretaksgruppen fischer eies av familien Fischer og ledes fortrinnsvis av en foretakspersonlighet fra denne familien.
Gruppen arbeider resultatorientert over hele verden, til beste for både kunder og brukere.
I vårt arbeid unngår vi sløsing, samtidig som vi øker verdiskapningen.
De økonomiske og politiske synspunktene samt våre markedsmuligheter er bestemmende for hvor vår virksomhet plasseres, med preferanse i eksisterende lokaliteter.

Foretaksgruppens divisjoner og merker:

fischer festemiddeldivisjon leverer høykvalitets- og kostnadseffektive festemiddelprodukter  over hele verden.
fischer automotive systems utvikler og produserer innovative produkter mot bilindustrien.
fischertechnik åpner for kreativitet og knytter sammen lek og læring.
fischer Consulting gir råd til eksterne og interne kunder for å å sikre produktivitetsøkning.
Alle divisjoner er sterkt tilknyttet fischers sterke merkenavn over hele verden.

Målet:


Vi sikrer nødvendig inntjening for å kunne videreføre suksessfull utvikling og  foretaksgruppens fremtid.
På denne måten skaffer, opprettholder og organiserer vi arbeidsplasser og sikrer avkastning på investert kapital.
Vi utarbeider og realiserer verdibestemte strategier og tiltak.

Verdiene som foretaksgruppen fischer står for 

innovativ. Vi tenker og handler for å skape kontinuerlige forbedringer og fornyelser på alle områder, vi er åpne for nye ting og forberedt på forandringer.
På denne måten skaper vi ekstra verdiskapning for oss selv og våre kunder, over hele verden

Ansvarlighet. Med sin ytelse bidrar hver og en av oss proaktivt til foretaksgruppens suksess. Vi handler inntektsorientert og målgrupperelatert, og vi står ansvarlig  for   resultatet av våre aktiviteter.

Pålitelighet. Vi forholder oss både anerkjennende og selvkritisk, vi er troverdige og pålitelige, respekterer til enhver tid rettigheter, normer og kulturer og forventer dette også av våre partnere. Vi pålegger oss regler og overholder også disse.

Ut ifra vårt mål og våre verdier oppstår følgende prinsipper – som målestokker for vårt daglige arbeid og et suksessfullt konsept for vår fremtid. I det store og hele er disse verdiene urokkelige. De resultatbaserte prinsippene tilpasses rammebetingelsene, som underligger forandringer.
For alle dem som arbeider i foretaket gjelder derfor følgende forpliktelser:

Medarbeiderne

Innenfor rammen av arbeidsoppgaver og verdier beriker vi foretaksgruppen med vår mangfold.
Vi deltar aktivt og ansvarsfullt i forandringsprosesser.
Som vesentlige egenskaper krever vi av oss selv at vi er resultatorienterte, lojale, pålitelige, risikobevisste, fleksible og mobile.
Vi kvalifiserer oss gjennom yrkesmessig utdanning og videreutdanning samt personlig utvikling, for å kunne mestre fremtidige krav.

Fordi vi skal kunne bidra til foretaksgruppens suksess på en bærekraftig måte, betrakter vi vår egen yrkesmessige og personlige utvikling som et kontinuerlig prosess. Dette forstår vi også i betydningen kontinuerlige forbedringer på vår arbeidsplass, slik at vi kan yte best mulige prestasjoner og resultater.

Ledelsen

Vi fremmer og krever ytelse, fordi målorienterte og verdibestemte medarbeidere er den utslagsgivende faktoren for å ha suksess. På denne måten frembringer vi forutsetningene for vårt foretaks suksess.

For å forbedre oss, måler vi kontinuerlig vårt arbeid som ledelse og resultatene av det opp imot kriteriene for hva som defineres som forbilde/benchmark.

Våre målsettinger blir vi enige om i harmoni med verdiene på grunnlag av rammebetingelsene. Funksjonen som forbilde oppfyller vi med en situasjonsbestemt og anerkjennende ledelsesstil. Særlig stor vekt legger vi på omfattende og mottakerrelatert informasjon som leveres i rett tid samt tilsvarende tilbakemeldinger.

Uavhengig av deres respektive alder gir vi våre medarbeidere de best egnede mulighetene til å fremme deres utvikling, og vi understøtter dem med tilsvarende tiltak. Der hvor ytelser som team lover mer suksess enn individets ytelser, satser vi på dette.

Våre lønninger er i samsvar med ytelsene, og vi tilbyr fremtidsrettede organisasjonsformer og arbeidsmetoder.

Arbeidsforhold


Vi setter pris på hverandre som personer som alle yter sitt bidrag, i vår personlige og kulturelle mangfold. Vi gir hverandre understøttelse, både i funksjons- og prosessovergripende sammenheng.
Vi informerer bredt og i rett tid, vi betrakter både anerkjennelse og kritikk som en sjanse til å utvikle oss, og våre relasjoner har en korrekt og pålitelig karakter.

Produkter og tjenester


Med de til enhver tid beste problemløsningene sørger vi for best mulig nytte, og vi hjelper våre kunder, brukere og forretningspartnere til å oppnå suksess i deres respektive konkurransemiljø.
Derfor stiller vi våre avtalte ytelser til disposisjon i riktig kvantitet, til riktig tid, på riktig sted og i riktig kvalitet, samt til avtalt pris.
For å oppnå dette, trekker vi de internt og eksternt delaktige og ansvarlige inn på en aktiv måte på et tidlig tidspunkt i prosessen.
Kvalitet, ytelse og brukervennlighet gjelder like fullt for produkter og tjenester i samsvar med de til enhver tid gyldige målestokker.
Når det gjelder datavern, så har vi en aktiv og internasjonalt orientert policy.

Forbindelsene til våre forretningspartnere

Våre handlingsmåter er pålitelige og solide, vårt arbeid mot kunder, brukere og forretningspartnere er preget av tillit og fortrolighet, og vi inkluderer dem i vår tenke- og handlemåte for å oppnå kontinuerlige forbedringer og fornyelser.
På denne måten får vi våre kunder, brukere og forretningspartnere med på vårt lag og skaffer en felles nytte.


Vårt samfunnsmessige ansvar

Vi er oss vårt samfunnsmessige ansvar bevisst.
Som foretaksgruppe engasjerer vi oss prinsipielt for en demokratisk samfunnsordning og en konstituert og liberalt orientert markedsøkonomi.

Representanter for foretaket skal så langt som mulig virke i egnede utvalg, utvalg og foreninger.
Vi holder offentlighets- og pressearbeid aktivt.
Andres rettigheter og vernet eiendom respekterer vi, og vi forlanger også at våre egne rettigheter respekteres.
Takket være en aktiv miljøstyring, bidrar vi til at et intakt miljø opprettholdes, til beste for oss selv og fremtidige generasjoner.
Vi investerer i utdannelse og videreutdannelse og understøtter eksterne utdanningsinstitusjoner.

Fremtiden


Vi arbeider for å oppnå en kontinuerlig, lønnsom vekst.

Gjennom kontinuerlige forbedringer og innovasjoner – innen alle foretaksgruppens områder – er vi aktivt med på å forme markedene hvor vi er aktive og fremmer foretaksgruppens konkurranseposisjon og suksess. 
Vi understøtter private og offentlige institusjoners grunnlagsforskning, så fremt de er i harmoni med vårt foretaks målsettinger og verdier.